logoW związku z utworzeniem od 1 września 2016 Europejskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego na bazie ZSP Gubin już dziś zapraszamy na naszą nową stronę internetową.

 

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Drukuj
Utworzono: piątek, 08, kwiecień 2016 Opublikowano

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ) - NOWOŚĆ

 Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ) to forma elastycznego, nowoczesnego kształcenia zawodowego umożliwiająca przygotowanie się do uzyskania tytułu technika niezależnie od posiadanego wykształcenia.

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe adresowane są dla osób dorosłych, które ukończyły szkołę średnią, zasadniczą szkołę zawodową, gimnazjum lub szkołę podstawową.

Szybkie przekwalifikowanie się lub zdobycie nowych uprawnień jest możliwe dzięki podziałowi każdego zawodu na kwalifikacje zawodowe.

System kwalifikacyjnych kursów zawodowych daje wyjątkową szansę osobom bez wykształcenia średniego na zdobycie tytułu technika. Mogą one już teraz zdobywać kwalifikacje na poziomie technika i jednocześnie przygotowywać się do uzyskania wykształcenia średniego.

Po zakończeniu każdej kwalifikacji absolwent uzyskuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, co umożliwia przystąpienie do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego zakres danej kwalifikacji. Po zdaniu egzaminu Okręgowa Komisja Egzaminacyjna wydaje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w danym zawodzie.

Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych mają teraz możliwość uzupełnienia „brakujących” kwalifikacji do poziomu technika bez konieczności powtarzania zakresu kształcenia odbytego w zasadniczej szkole zawodowej.

Nasze propozycje kształcenia na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych:

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

zawód

A.68.  Obsługa klienta w jednostkach administracji

technik administracji

E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

technik informatyk

E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

technik informatyk

E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

technik informatyk

M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

technik pojazdów samochodowych

M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

technik pojazdów samochodowych

M.42. Organizacja i prowadzenie procesu

obsługi pojazdów samochodowych

technik pojazdów samochodowych

T.6. Sporządzanie potraw i napojów

technik żywienia i usług gastronomicznych

T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

technik żywienia i usług gastronomicznych

T.11.  Planowanie i realizacja usług w recepcji

technik hotelarstwa

T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

technik hotelarstwa

R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej

technik rolnik

R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

technik rolnik

 

SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI KKZ

na rok szkolny 2016 ‐ 2017

 

Europejskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Gubinie, ul. Pułaskiego 1

 PODSTAWA PRAWNA

  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postepowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego.
  2. Zarządzenie Nr 10/2016 Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 lutego 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, na semestr pierwszy szkół policealnych oraz do klas pierwszych gimnazjów dla dorosłych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych na rok szkolny 2016/2017 w województwie lubuskim.
  3. Postanowienia Szkolnej Komisji Rekrutacyjno ‐ Kwalifikacyjnej  w ECKZiU w Gubinie. 

§1. WYMAGANE DOKUMENTY NA KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

1.1 Wniosek o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy składa się do sekretariatu szkoły w terminie wskazanym w terminarzu.

1.2 Kandydat składa wniosek zawierający:

1) imię i nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata,

2) imiona i nazwiska rodziców,

3) adres i miejsca zamieszkania rodziców i kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego– adres miejsca zamieszkania kandydata,

4) dane kontaktowe: adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata a w przypadku kandydata pełnoletniego – adres poczty elektronicznej i numery telefonów kandydata, o ile je posiadają.

5) wskazanie wybranego kursu.

1.3 Do wniosku dołącza się następujące dokumenty i oświadczenia:

1) świadectwo ukończenia „ostatniej” szkoły (8 – letniej szkoły podstawowej albo gimnazjum albo zasadniczej szkoły zawodowej albo liceum, albo technikum, innej),

2) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe kandydata,

3) zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich,

4) dwie fotografie

5)w przypadku kandydata niepełnoletniego – dokumenty dodatkowe:

a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

b) orzeczenie o potrzebie kształcenia wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

c) orzeczenie o niepełnosprawności jednego lub obojga rodziców kandydata,

d) orzeczenie o niepełnosprawności rodzeństwa kandydata,

e) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z rodzicem,

f) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

6)w przypadku kandydata pełnoletniego – dokumenty dodatkowe:

a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

b) orzeczenie o potrzebie kształcenia wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

c) orzeczenie o niepełnosprawności dziecka kandydata,

d) orzeczenie o niepełnosprawności innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,

e) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z rodzicem.

§ 2. KRYTERIA REKRUTACJI KANDYDATÓW NA KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

2.1 Na kwalifikacyjne kursy zawodowe przyjmuje się kandydatów, którzy:

a) są pełnoletni. (Wyjątkowe przypadki, w jakich osoba, która ukończyła gimnazjum, a nie ukończyła 18 roku życia, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 lipca 2012 r.)

b) posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich, jak dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych.

2.2 Warunkiem przyjęcia na Kurs jest złożenie wymaganych dokumentów.

2.3 O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszenia.

a)- W przypadku, gdy liczba chętnych przekracza limit przyjęć, o przyjęciu decyduje komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora ECKZiU.

b)-W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc na danym Kursie na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów, którzy nie posiadają żadnych kwalifikacji zawodowych.

2.4 W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższe kryterium, niż liczba wolnych miejsc na danym Kursie lub jeżeli nadal są wolne miejsca na danym kwalifikacyjnym kursie zawodowym, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie:

1) w przypadku kandydatów niepełnoletnich:

a) wielodzietność rodziny kandydata;

b) niepełnosprawność kandydata;

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

2) w przypadku kandydatów pełnoletnich:

a) wielodzietność rodziny kandydata;

b) niepełnosprawność kandydata;

c) niepełnosprawność dziecka kandydata;

d) niepełnosprawność osoby bliskiej nad którą sprawuje opiekę.

2.5 Kryteria, o których mowa w ust. 6 mają jednakową wartość ( 1 pkt.).

2.6 W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu na kwalifikacyjnym kursie zawodowym nadal są wolne miejsca, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów według kolejności zgłoszeń.

2.7 Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor ECKZiU przeprowadza postępowanie uzupełniające w terminie określonym w terminarzu.

2.8 Do postępowania uzupełniającego stosuje się takie same procedury i kryteria jak do pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego.

2.9 Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona
i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata.

2.10 Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych na kurs. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.

2.11 Listy, o których mowa w wyżej podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu (ściana sekretariatu). Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia oraz podpis przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

§ 3. TERMINARZ REKRUTACJI

3.1 Termin składania dokumentów upływa 29 sierpnia 2016 roku o godzinie 14.00.

3.2 Ogłoszenie list przyjętych 30 sierpnia 2016 godz. 15.00

3.3 Rekrutacja uzupełniająca do 26 września 2016 roku do gdz. 12.00 (ostateczna lista „rekrutacyjna” – godz. 15.00)

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1 We wszystkich przypadkach nie objętych postanowieniami niniejszego regulaminu decyzję podejmuje komisja rekrutacyjna w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

4.2 W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej
z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata na kwalifikacyjne kursy zawodowe.

4.3 Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

4.4 Kandydat pełnoletni lub rodzice kandydata niepełnoletniego mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

4.5 Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora danej szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

4.6 Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły.

4.7 Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

4.8 Dane osobowe słuchaczy są przechowywane i przetwarzane do potrzeb rekrutacji, organizacji kursu oraz prowadzenia dokumentacji dydaktycznej zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych i Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

4.9 W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się zasady określone
w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 20 lutego 2004 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26 poz., 232 z późniejszymi zmianami).

4 .10 Regulamin obowiązuje od dnia zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną tj. od 16 lutego 2016 roku.

/Krzysztof Szymański/

dyrektor szkoły

Get a better hosting deal with a hostgator coupon or play poker on party poker
Copyright by ZSP Gubin. Wszelkie prawa zastrzeone! Kopiowanie jakiejkolwiek treci bez zgody autora surowo zabronione!